Waiver/Afstandsverklaring

Deelnemer = persoon m/v die (SUP)materiaal huurt en/of deelneemt aan (begeleide) (SUP)activiteit. Sups’ Cool Achterhoek = bedrijf welke zorgt draagt voor verhuur, (niet-) begeleide activiteiten en instructie.

Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma, dan wel te beschikken over een goede zwemvaardigheid.

Deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet toegestaan.

Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld en ondertekend formulier. Sups’ Cool Achterhoek zal deze gegevens niet aan derden verstrekken. Sups’ Cool Achterhoek zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.

Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Indien er schade is aan het gehuurde materiaal zal de deelnemer deze aan de Sups’ Cool Achterhoek vergoeden.

De deelnemer verleent middels ondertekening van deze voorwaarden toestemming aan Sups’ Cool Achterhoek om van hem/haar foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de (SUP) activiteit en deze te plaatsen op haar website en/of sociale media.

Sups’ Cool Achterhoek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit/huurperiode, tenzij er sprak is van aantoonbare opzet of grove schuld door Sups’ Cool Achterhoek.

De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de SUP huur van de betreffende vaart.

Deelnemer zal te allen tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De deelnemer respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.

Deelnemer verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de bijbehorende SUP instructie welke mondeling is uitgevoerd.

De deelnemer vrijwaart de Sups’ Cool Achterhoek voor ledere eventuele verplichting tot betaling van schadevergoeding aan derden, hoe ook genaamd en door wie dan ook geleden, welke schade veroorzaakt is als gevolg van de (SUP) activiteit en/of het gebruik van het door de Sups’ Cool Achterhoek ter beschikking gestelde materiaal.